Polityka prywatności

Szanujemy prywatność użytkowników korzystających z naszych serwisów, w tym z niniejszego serwisu. Korzystając z serwisów akceptujesz zasady polityki prywatności. Biorąc powyższe pod uwagę chcielibyśmy zapoznać Państwa ze szczegółami przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, aby dać Państwu pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej. Ponieważ sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Państwa prywatność i informacje, które nam przekazujecie. Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Państwa danych. W naszej Polityce prywatności znajdą Państwo najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Prosimy Państwa o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie to więcej niż kilka minut.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119, str. 1; dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest OPTIMEX GROUP MATEUSZ FLORCZAK z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Zygmunta Trószyńskiego 7, 01-693 Warszawa.

Aby skutecznie chronić zbierane dane, zabezpieczamy je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach wskazanych w pkt 3.

1) Wśród informacji uzyskiwanych podczas korzystania z serwisu mogą być:

 • informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane jak: żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP (adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP);
 • pliki cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.) przez serwis internetowy, który odwiedza internauta.

Używamy ciasteczek, aby:

 • ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny – pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzyć anonimowe statystyki serwisu – dzięki temu lepiej poznajemy oczekiwania naszych użytkowników i rozwijamy serwis tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji (np. analizując zapytania z wyszukiwarek).

Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, np. zablokować je, wybierając w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek. Może to jednak spowodować, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie.

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem:
mailowo na adres: kontakt@optimex.com.pl
korespondencyjnie na adres: ul. ks. Zygmunta Trószyńskiego 7, 01-693 Warszawa.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
zawarcia i wykonywania umowy łączącej Państwa z Administratorem; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
założenia na Państwa zlecenie i prowadzenia dedykowanemu Państwu konta w sklepie internetowym na stronie internetowej optimex.com; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
rozliczeń z: Urzędem Skarbowym, Głównym Urzędem Statystycznym oraz innymi urzędami i organami administracji publicznej, a także innymi podmiotami, którym na mocy obowiązującego prawa Administrator jest obowiązany przekazywać Państwa dane osobowe; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie uzasadniony cel: windykacja należności, a także prowadzenie postępowań sądowych, polubownych, mediacyjnych oraz egzekucyjnych,
przechowywania i archiwizacji: umów, faktur i innych dokumentów rozliczeniowych; prowadzenia, przechowywania i archiwizacji: ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji podatkowej; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 900),
tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, w szczególności: raportowanie, badania i planowanie rozwoju produktów oraz usług i podniesienia ich jakości; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO; prawnie uzasadniony cel: rozwój jakości produktów oraz usług; ułatwienie korzystania z oferty Administratora,
obsługi klienta w szczególności poprzez jej dostosowanie do potrzeb zgłaszanych przez klientów Administratora, w celu przekazania odpowiednich informacji o naszych produktach, ofertach, promocjach; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie uzasadniony cel: podniesienie jakości usług,
prowadzenia komunikacji marketingowej dotyczącej działalności Administratora za Państwa wyraźną zgodą, w szczególności w zakresie: przedstawienia oferty, informacji o produktach, ofertach, promocjach, w tym przesyłanie newslettera, w zależności od Państwa decyzji – za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane są przetwarzane.
4) Dbamy o poufność Państwa danych osobowych. Jednak z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Administratora, w tym dla sprawnego, prawidłowego i pełnego wykonania umowy zawieranej lub zawartej pomiędzy Państwem a Administratorem, dane osobowe możemy udostępniać:
pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy wykonują pracę w naszym imieniu i/lub na naszą rzecz w ramach działalności gospodarczej Administratora,
podmiotom wspierającym działalność Administratora oraz dostawcom usług takim jak:

 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne i organizacyjne, w tym takim, którzy świadczą usługi: IT, płatnicze, kredytowe, dostawcom poczty elektronicznej, hostingu, świadczącym usługi marketingowe,
 • dostawcom usług rachunkowo-księgowych,
 • dostawcom usług prawnych i doradczych,
 • osobom przez Państwa upoważnionym,
 • organom i urzędom administracji publicznej lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem realizacji ciążących na nas obowiązków, np. takim jak: Urząd Skarbowy, organy samorządu terytorialnego,
 • innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  Administrator udostępnia Państwa dane osobowe jednemu z ww. podmiotów tylko w przypadku istnienia celu przetwarzania wskazanego w punkcie 3) oraz tylko w zakresie niezbędnym do zrealizowania tego celu.
  Podanie wymaganych przez Administratora danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora na Państwa rzecz, w tym warunek zawarcia umowy pomiędzy Państwem a Administratorem. Powyższe nie dotyczy danych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu – podawanych w celu komunikacji marketingowej za Państwa zgodą. Nieudzielenie zgody w tym zakresie (w celu komunikacji marketingowej) nie uniemożliwia świadczenia usług na Państwa rzecz przez Administratora, w tym nie stanowi przeszkody, żeby zawrzeć z Państwem umowy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (przetwarzanych na podstawie Państwa zgody), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umów zawartych z Państwem, a także po ich zakończeniu w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź dla celów dowodowych w przypadku zgłoszenia roszczeń względem Administratora, przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia danego roszczenia.

Dane przechowywane w celach podatkowych i rachunkowych przetwarzamy przez 5 lat począwszy od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Dane przechowywane za Państwa zgodą w celach marketingowych przechowujemy od chwili wyrażenia przez Państwa zgody do momentu jej cofnięcia, nie dłużej niż czas trwania celu, dla którego te dane zostały pozyskane.

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO.

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w naszej polityce prywatności zostanie ona niezwłocznie uaktualniona.